روﯾﺪاد ﺷﯿﺮﯾﻦ، روﯾﮑﺮدى ﻧﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ روﯾﺪاد با ﭼﺎﺷﻨﻰ هدف‌گذاری، ﻫﻤﺮاﻫﻰ، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآورى اﺳﺖ. روﯾﮑﺮدى ﮐﻪ در آن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﮔﺰارى از ﻫﺮ ﭼﯿﺰى ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ و شما را به هدف‌هایتان در حوزه‌ بازاریابی می‌رساند.

تولید محتوا

تولید محتوای ناب و هوشمند در بخش‎های مختلف

مشاوره

تجربه ﺑﺮﮔﺰارىﻫﺎى ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺎﻧﮏ ارزﺷﻤﻨﺪ اطلاعاتی

ایده‌پردازی

خلاقیت، رکن اصلی در اﯾﺠﺎد ﺟﺬاﺑﯿﺖ‎ﻫﺎى بصری

برنامه‎ریزی

تعیین تعداد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن، زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و نتایج مورد انتظار ما

تحلیل

بررسی تاثیرات رویداد و مشخص کردن جهت‌گیری برای ادامه کار

نمونه کارهای انجام شده

رویدادها و کمپین‌های برگزار شده توسط رویداد شیرین

آخرین مقاله‌های رویداد شیرین

همکاران تجاری

نظر مشتریان

ما صدای شما را می‎شنویم

رویدادی در ذهن خود دارید؟